Labogids

TSH : klinische info

Dit glycopeptidehormoon is opgebouwd uit een alfa- en een bètaketen. De secretie door de hypofysevoorkwab wordt gestimuleerd door het hypothalamair TRH en geïnhibeerd door de vrije schildjklierhormonen T4 en T3. De vrije schildklierhormonen oefenen hun negatieve feedback uit op de hypothalamus en op de hypofyse.

Indicatie: Opsporen van dysthyroïdie, follow-up van therapie met schildklierhormoon. Tijdens een substitutietherapie met thyroxine als behandeling van spontane of iatrogene hypothyroïdie wordt een TSH nagestreefd dat binnen de referentiewaarden ligt en een FT4 dat normaal tot hoog normaal is.

Staalname: TSH vertoont een diurnaal ritme met een piek gedurende de nacht en een dal tijdens de late namiddag. Een bloedafname wordt bij voorkeur tijdens de voormiddag uitgevoerd. Na een dosisaanpassing van thyroxine wordt ten vroegste na 6 weken een controle uitgevoerd van TSH en FT4.

Dalingen: (subklinische) primaire hyperthyroïdie, secundaire en tertiaire hypothyroïdie, acute fase van hashimotothyroïditis, ernstige depressie, euthyroid sick syndrome als gevolg van nonthyroidal illness, eerste trimester van de zwangerschap, gebruik van glucocorticoïden, dopamine en schildklierhormonen.

Stijgingen: (subklinische) primaire hypothyroïdie, ectopische TSH-secretie (long- en borsttumoren), hormonaal resistentiesyndroom, herstelfase na subacute thyroïditis, eindfase van hashimotothyroïditis, herstelfase na 'non-thyroidal illness', op het einde van de zwangerschap, toediening van amiodarone, jodiden, lithium en TRH.