Labogids

Metanefrines (urine) : klinische info

Salsolinol interfereert bij hoge concentratie met metanefrine.

Volgende factoren in acht nemen om verhoogde waarden van metanefrines te vermijden:

  • alfamethyldopa therapie moet 72-96 uur voor het starten van de 24-uursurineverzameling stopgezet worden;
  • monoamino-oxidase-inhibitoren geven ook aanleiding tot verhoogde catecholaminewaarden (in vivo);
  • fysieke inspanningen vóór de urine collectie moeten vermeden worden;
  • alle antihypertensieve medicatie moet in principe 2 dagen vóór en tijdens de 24-uursverzameling stopgezet worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de test alsnog uitgevoerd worden, wel rekening houdend met wat de verwachte fysiologische respons is op de medicatie.

Deze bepaling wordt uitgevoerd in de diagnostiek van potentieel levensbedreigende bijniertumoren zoals feochromocytoom, paragangliomata, neuroblastoom, e.d. en is belangrijk omdat de symptomatologie van deze aandoeningen zeer variabel en vaag is.

  • Epinefrine en norepinefrine worden in een feochromocytoom continu door catechol-O-methyltransferase omgezet tot metanefrine (MN) en normetanefrine (NMN) en eventueel verder via monoamino-oxidase tot VMA (zie ook docnr. AM.TB.23: VMA en AM.TB.16: Vrije Catecholamines);
  • Een sterk gestegen waarde (> 900 µg/dL voor NMN en > 400 µg/dL voor MN) is zo goed als diagnostisch voor een feochromocytoom. De concentratie is laag bij een kleine groep (± Œ) van feochromocytomen met een hereditaire achtergrond bij patiënten < 40j (MEN type 2, von hippel-lindausyndroom, neurofibromatose type 1);
  • Licht gestegen waarden voor de metanefrines zijn meestal valspositieven. Een onderscheid tussen valspositieven en een echte feochromocytoom kan eventueel worden gemaakt met een clonidineonderdrukkingstest(alfa-2 agonist);
  • De gefractioneerde metanefrines in de urine komen voornamelijk voor als sulfaatconjugaten die zijn gevormd door enzymen van het gastro-intestinaal stelsel. Deze enzymatische werking heeft dus invloed op de urinaire metanefrineconcentratie;
  • Dopaminerge paraganglioma’s zijn zeer zeldzaam. In hun diagnostiek is de bepaling van 3-methoxytyramine en dopamine belangrijk.