Labogids

Myoglobine : klinische info

Myoglobine is een predominant hemoproteine in hart- en skeletspieren. Het is geen cardiospecificieke merker maar wel een vroegtijdige merker.

Myoglobine concentratie in serum stijgt binnen de 2 tot 4u van een acuut myocardinfarct, vroeger dan CK, CKMB of troponine.

Afhankelijk van de therapeutische reperfusie behaalt de myoglobine concentratie reeds een maximum na 4 tot 12u en daalt snel tot normale waarden via renale eliminatie (biologische halfwaardetijd 15 min).

Een snelle toename van de myoglobine concentratie is een indicator van succes van therapeutische interventie (trombolyse).

Een normale concentratie 6u na pijn, en na herhaalde bepaling binnen de 4u, sluit acute myocardschade uit (exclusiemerker). Myoglobine kan ook stijgen na crush syndroom, myopathie, shock, rhabdomyolyse en verminderde eliminatie door nierfalen.